Ruszył nabór wniosków o pomoc suszową!

Od dziś rolnicy mogą składać wnioski o rekompensatę strat poniesionych w wyniku tegorocznej suszy. Kwota dotacji może wynieść od 125 do 1000 zł na każdy hektar uprawy, w której doszło do szkód. Stosowne dokumenty należy złożyć do 31 października w siedzibie biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.
 

Zgodnie z ogłoszeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wsparciem zostaną objęte gospodarstwa rolne poszkodowane w wyniku: suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Natomiast stawki tegorocznej pomocy suszowej zostały określone na następującym poziomie:

1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;

  • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych i na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
  • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych – szkody obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Warto podkreślić, że kwota wsparcia będzie pomniejszona o połowę dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód nie posiadali ubezpieczenia obejmującego co najmniej połowę powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych. Oznacza to, że w przypadku najniższej kwoty dotacji, rolnik, który nie posiadał polisy ubezpieczeniowej otrzyma pomoc na poziomie 125 zł.

Wypłata dotacji będzie realizowana poza formułą pomocy de minimis wówczas, gdy szkody oszacowane zostaną powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Natomiast w sytuacji, gdy straty gospodarstwa będą wynosić nie więcej niż 30% średniej produkcji rolnej, wsparcie zostanie przyznane ze środków pomocy de minimis.
 

Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.
 

Formularz wniosku o udzielenie pomocy.