Regulamin newslettera
  1. Agrolok.pl
  2. »
  3. Regulamin newslettera

REGULAMIN NEWSLETTERA

ROZDZIAŁ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje
Pojęciom stosowanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenia:
1) Link Aktywacyjny - adres strony WWW w formacie URL, przez użycie którego Użytkownik kończy proces zawierania Umowy Newslettera;
2) Spółka - „Agrolok Sp. z o.o.” z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu, ul. Dworcowa 4, NIP: 878-14-99-026, REGON: 870585596, wpisana w Sądzie Rejonowym w Toruniu w VII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000028521, kapitał zakładowy spółki 24 000 000 PLN.
3) Newsletter - wiadomość przekazywana pocztą elektroniczną zawierająca informacje o nowych Produktach, Promocjach oraz funkcjonalnościach Serwisu;
4) Produkt - rzecz ruchoma prezentowana przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;
5) Umowa Newslettera - zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie przez Spółkę na rzecz Użytkownika, usługi polegającej na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o nowych Produktach oraz funkcjonalnościach Serwisu;
6) Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu;
7) Serwis - system stron www funkcjonujących w Internecie w domenie www.agrolok.pl zarządzany przez Spółkę.


ROZDZIAŁ 2.
WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 2. Zawieranie i rozwiązywanie umowy
1. Warunkiem zawarcia Umowy Newslettera jest:
a. podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, na który ma być dostarczany Newsletter i wybranie przycisku „Wyślij" znajdującego się na stronie Serwisu;
b. spełnianie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Newslettera;
c. zaakceptowanie Regulaminu.
2. Umowa Newslettera zostaje zawarta z chwilą uruchomienia Linku Aktywacyjnego przesłanego przez Spółkę na adres poczty elektronicznej podanego przez Użytkownika w formularzu na stronie Serwisu.
3. Umowa rozwiązuje się poprzez wysłanie maila o treści "Rezygnacja" na adres poczty elektronicznej newsletter@agrolok.pl lub poprzez kliknięcie na link zawarty w stopce każdego Newslettera.
4. Za wiążące Spółkę żądanie rozwiązania Umowy Newslettera z inicjatywy Użytkownika, będzie uznawane tylko takie żądanie, które zostanie przesłane z konta poczty elektronicznej Użytkownika, na który wysyłany jest Newsletter.
5. Spółka będzie uznawać rozwiązanie Umowy Newslettera za skuteczne, ze swojej inicjatywy, po przesłaniu oświadczenia o rozwiązaniu na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w chwili składania zamówienia na Newsletter.
6. Wskutek rozwiązania Umowy Newsletter nie będzie wysyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.
7. Spółka zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia Serwisu bez podania przyczyn, za uprzednim poinformowaniem Użytkowników.


ROZDZIAŁ 3.
RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 3. Zakres usług składających się na Umowę Newslettera
1. W ramach Umowy Newslettera, Spółka zapewnia przesyłanie najnowszych informacji dotyczących Produktów i Promocji dostępnych w Serwisie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika. Dodatkowo w Newsletterze mogą być przesyłane także informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu oraz informacje techniczne dotyczące jego funkcjonowania.
2. Umowa Newslettera jest nieodpłatna.


ROZDZIAŁ 4.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POUFNOŚĆ, PRAWA AUTORSKIE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 4. Poufność i ochrona danych
1. Administratorem danych osobowych zbieranych dla potrzeb realizacji Umowy Newslettera jest Spółka. 
2. Spółka zapewnia realizację wymagań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych w oparciu o przepisy Ustawy.
3. Spółka zapewnia poufność i ochronę danych osobowych Użytkowników korzystających z Newslettera na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Wysyłanie Newslettera Spółka powierzyła firmie: GetResponse.


ROZDZIAŁ 5.
WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5 Warunki
1. Warunkiem koniecznym korzystania z Newslettera jest posiadanie przez Użytkownika systemu informatycznego umożliwiającego:
a. dostęp do sieci Internet;
b. wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.
2. Ponadto wymagane jest posiadanie konta poczty elektronicznej, z którym system, o którym mowa w ust. 1, może się łączyć i wymieniać dane.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za:
a. nieotrzymanie przez Użytkownika Newslettera
b. nieaktualną treść zamieszczonych w Newsletterze danych jeżeli jest to następstwem okoliczność niezawinionych przez Spółkę.


ROZDZIAŁ 6.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

§ 6.Postępowanie reklamacyjne
1. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z Umowy Newslettera zawartej na podstawie Regulaminu przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, określonego w niniejszym rozdziale.
2. Spółka zobowiązuje się usunąć w technicznie możliwym i rozsądnym ekonomicznie terminie nieprawidłowości w działaniu Newslettera w przypadku zgłoszenia przez Użytkownika takich nieprawidłowości na adres: newsletter@agrolok.pl
3. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień przesłanego zawiadomienia o reklamacji za pośrednictwem w/w adresu e-mail.
4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.


ROZDZIAŁ 7.
ZMIANY REGULAMINU
§ 7.Tryb zmiany Regulaminu
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie www Serwisu. 
2. Umowy Newslettera zawarte pomiędzy Użytkownikami, a Spółką przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z upływem siedmiu dni od dnia opublikowania ich na stronie www Serwisu. W tym terminie Użytkownik może wypowiedzieć Umowę Newslettera. 
3. Spółka, na warunkach opisanych powyżej zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).
4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym Użytkowników w formie publikacji na łamach Serwisu ogłoszenia z informacją o zmianie oraz adresem strony www, na której publikowany jest Regulamin a dodatkowo w formie wiadomości przekazywanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.


ROZDZIAŁ 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8. Prawo i sąd właściwy
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.
§ 9.Wykładnia postanowień Regulaminu
Tytuły paragrafów mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają wpływu na wykładnię postanowień Regulaminu.

Dane z dnia 30-11-2023
(ceny netto)

REJON PŁD
REJON PŁN
MATIF
650 zł
760 zł
580 zł
710 zł
867 zł  
1770 zł
1830 zł
1960 zł  
 
Polska
MATIF
 
820 zł
961 zł  
 
Gdynia
CBOT
 
-
-
 
ZUBR
Chełm
Hamburg
-
-
-
 
REJON PŁD
REJON PŁN
CBOT
1740 zł
1800 zł
1964 zł  

Dane z dnia 01-12-2023
ceny netto loco ZUBR Osiek (87-340) - dostawa Sprzedającego


Trwa wczytywanie...

Przewiń do góry

Agrolok

Drogi użytkowniku


Kilka słów o RODO

25 maja 2018 r. to data wejścia w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mającego na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

Zmiana przepisów nie wymaga Państwa zaangażowania (kontaktu osobistego, telefonicznego, telefonicznego, pisemnego) z AGROLOK Sp. z o.o., jednak zależy nam, aby Państwo mieli wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO. Informujemy, jak przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie mają Państwo związane z tym prawa.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych jest AGROLOK Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworcowej 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP: 878-14-99-026, REGON 870585596. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, właściciel serwisu www.agrolok.pl.

Zapewniamy Państwa, że w swoim postępowaniu kierujemy się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Państwa dane osobowe będą zabezpieczane poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem tych danych.

 

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Inspektor Ochrony Danych, AGROLOK Sp. z o.o., ul. Dworcowa 4, 87-400 Golub-Dobrzyń, bądź wysyłając e-mail na adres: iod@agrolok.com.pl.

 

3. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

- zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 a RODO),

- zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 b RODO),

- realizacja obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c RODO),

- realizacja prawnie uzasadnionych interesów AGROLOK Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 f RODO).

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Państwa danych osobowych przez AGROLOK Sp. z o.o.?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem, bądź wyrazili Państwo na to zgodę.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych do celów podatkowych i rachunkowych, marketingowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i płatności od sprzedaży.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki AGROLOK, którym jest:

- ustaleniu, dochodzeniu oraz egzekucji roszczeń,

- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,

- obsługi reklamacji,

- ochronie przed próbami oszustwa,

- tworzeniu analiz, zastawień, na nasze wewnętrzne potrzeby,

- przygotowanie propozycji i rozwiązań dostępnych w AGROLOK Sp. z o.o.,

- blokowania sprzedaży ze względu na zaległości finansowe,

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),

- kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Państwa zgodą - przez e-mail oraz telefon;

- obsługa Twoich próśb/zapytań przekazywanych do pracowników Spółki oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

- organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

5. Jakie dane przetwarzamy?

Przy zawieraniu umowy/rejestracji konta pozyskujemy od Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

- nazwę, nazwisko i imiona,

- adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,

- numer kontaktowy oraz adres e-mail,

- numer ewidencyjny PESEL, numer identyfikacji podatkowej NIP,

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

 

6. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

- dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

- statystycznych i archiwizacyjnych,

- maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą wziąć Państwo udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Państwa dane przez okres, w którym AGROLOK Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

7. Komu przekażemy Państwa dane?

Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednia podstawę prawną:
- organom publicznym (np. prokuraturze, policji); - partnerom działającym na nasze zlecenie (innym podmiotom, aby w naszym imieniu mogli kompleksowo Państwa obsługiwać), - innym administratorom (np. kurierom, przewoźnikom dostarczającym bezpośrednio Państwu zamówiony towar, administratorom usług płatniczych, podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych, podmiotom w celach rozliczeniowych, innym przedsiębiorstwom współpracującym z Administratorem w ramach umowy współpracy). Ponadto informujemy, że Państwa dane będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

8. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych ?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia (w określonych sytuacjach) lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymywania od administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

9. Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym przez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa)?

Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym poprzez profilowanie), jednak nie będzie to skutkować wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Kontynuuj